TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Terapia integracji sensorycznej wg Ayres ® (SIAT®)

 
Dostępne terminy: 2018

 

Wywiad z Kristiane Kull – Sadacharam   Kliknij tutaj aby oglądnąć wywiad z Kristiane Kull – Sadacharam

    Kliknij tutaj aby zobaczyc opinie rodziców dzieci które uczestniczą w kursie

 

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna (SI) jest naturalnym procesem neurologicznym, w którym mózg porządkuje dochodzące z otoczenia informacje sensoryczne, co pozwala na to by jednostka funkcjonowała skutecznie w swoim otoczeniu. Informacje sensoryczne są postrzegane, organizowane, przetwarzane i interpretowane. W taki sposób informacja sensoryczna staje się znacząca i możliwa do wykorzystania przez daną osobę. Wykorzystanie to może przejawiać się w percepcji lub postrzeganiu ciała i otoczenia, ale także w dostosowaniu zachowania, bądź procesie uczenia się. Integracja sensoryczna ma miejsce w każdej części centralnego układu nerwowego tak aby jednostka mogła radzić sobie w otaczającym ją środowisku w sposób rozsądny i emocjonalnie satysfakcjonujący.

Terapia integracji sensorycznej zgodnie z systemem Ayres SIAT® jest metodą terapeutyczną wykorzystywaną w pediatrii.

 

Dysfunkcja procesów sensorycznych

Obraz kliniczny wykrywany u 20% dzieci przedszkolnych oraz w wieku szkolnym. Dysfunkcja ta jest bardzo często wykrywana od razu po urodzeniu, a zyskuje na sile w trakcie rozwoju dziecka. Bez odpowiedniego leczenia może prowadzić do zaburzeń ruchowych/sensorycznych/emocjonalnych.

 

Badanie

Dysfunkcje SI wyodrębniane są spośród innych schorzeń za pomocą ustalonych metod. Jedną z nich, rozwiniętą przez GSID ®  jest test integracji sensorycznej SIT® -­ który stanowić będzie w przyszłości ważne narzędzie, niezbędne dla wczesnej diagnozy.

 

Objawy

Dysfunkcje integracji sensorycznej rozpoznawane są od początku. Podlegają modyfikacjom w czasie rozwoju, lecz utrzymują się.

W wieku niemowlęcym

 • przeważnie “dziecko trudne” z zauważalnymi kłopotami ze snem, piciem, karmieniem, tzw. “dziecko rozregulowane”;
 • albo zauważalnie spokojne albo bardzo niespokojne;
 • dzieci, przez które rodzice spędzają bezsenne noce, tzw. „płaczące dzieci”.


W wieku przedszkolnym

Oprócz nadaktywności lub hypoaktywności:

 • odstają w rozwoju umiejętności motorycznych;
 • problem z koordynacją, niezgrabność ruchów;
 • zaburzenia postawy;
 • zaburzenia w rozwoju mowy;
 • zaburzenia małej motoryki;
 • problemy społeczno-emocjonalne takie jak przesadny lęk, agresja lub wycofanie;
 • brak wzrokowej percepcji przestrzeni, w konsekwencji dziecko często na coś wpada i upada;
 • dzieci różnią się od swoich rówieśników.

 

W wieku szkolnym

Oprócz nadaktywności lub hypoaktywności :

 • współwystępują trudności szkolne;
 • brak pewności siebie;
 • problemy społeczne;
 • dziecko nie potrafi oddzielić rzeczy nieważnych od tych istotnych;
 • trudności ze skupieniem uwagi;
 • słaba chłonność umysłu;
 • moczenie nocne.

 

Terapia integracji sensorycznej zgodnie z  Ayres SIAT®

SIAT® bazuje na podstawowej idei dr. Jean Ayres. Zawartość różni się od innych terapii integracji sensorycznej.  Jasno zdefiniowane techniki SIAT są stosowane i nauczane od 20 lat, a uczestnicy seminariów mają możliwość nabywania i wykorzystywania tych technik stosując je intensywnie w praktyce. Celem jest uczenie się przez pracę z dzieckiem i wspólnie z dzieckiem.

 

Uczestnicy seminariów:

Uczestnicy seminariów uczeni są praktycznych metod terapeutycznych, które mogą pomóc dziecku skuteczniej funkcjonować w otaczającym je środowisku poprzez poprawę przetwarzania sensorycznego. Znacząco poprawia to perspektywy dziecka na przyszłość.

 

 

 

System szkolenia Integracji Sensorycznej według szkoły dr Ayers (SIAT®):

(łączna liczba godzin : 215,5)

 


 

Moduł I

Czas trwania: 6 dni

 

Tematyka:

Dzień  1 – 2
Kurs wprowadzający

Kurs wprowadzający do tematyki integracji sensorycznej, podczas którego uczestnicy nauczą się definiować zarówno integrację sensoryczną (SI) jak i sensoryczno-integracyjne dysfunkcje (SID) w odniesieniu do wczesnodziecięcego i późniejszego rozwoju dziecka. Analizowane będą sensoryczno-integracyjne dysfunkcje; przedstawione zostaną strategie oraz zastosowanie specjalnych aspektów w ramach czynności  terapeutycznych i pedagogicznych. W kontekście SI wyjaśniona zostanie aktualna definicja uczestnictwa i własnej skuteczności psychologicznej. Omówiony zostanie również szczegółowo cały system szkolenia. Dalsze treści jakie zostaną poruszone podczas spotkania to :

 • wprowadzenie do anatomii i neurologii funkcjonalnej narządów zmysłu;
 • związek teorii integracji sensorycznej z wycinkiem aktualnych wyników badań dot. efektywnej nauki;
 • cztery stadia sensomotorycznego rozwoju; związek między rozwojem a nauką;
 • krótki zarys symptomatyki przy dysfunkcjach SI;
 • prewencja rozwoju wczesnodziecięcego i dziecięcego;
 • możliwości diagnostyczne, ankiety.

 

Dzień  3 – 4

Neurobiologia/filogeneza, ontogeneza, niemowlę pozbawione regulacji, regulacja własna

 • podstawy neurologiczne i ich zastosowanie w terapii;
 • rozwój motoryczny;
 • diagnostyka i dokumentacja, karta badania, ocena opinii lekarza/psychologa;
 • ocena / tworzenie planu terapii tj.: określenie celu;
 • praksja/dyspraksja
 • praktyczna praca z dziećmi podczas kursu

 

Dzień  5 – 6

Somatosensoryka, rejestracja sensoryczna, autyzm

 • podstawy neurologiczne i zastosowanie teorii w praktyce w stosowaniu terapii SI;
 • praktyczna praca z dziećmi podczas kursu.

 


 

Moduł II

 Czas trwania: 11 dni

 

Tematyka:

Moduł terapii

 • podstawy neurologiczne i ich zastosowanie w terapii;
 • leczenie dzieci:
  • formy zaburzeń ruchu (CP);
  • definicje zgodne aktualnym poziomem wiedzy;
  • porównanie sEMG Biofeedback i SIAT.
 • codzienna praca z pacjentami.

 


 

Moduł III

Czas trwania: 4 dni

 

Tematyka:

Dzień 1 – 2

Zaburzenie ruchu, praksja – dyspraksja.

 • zaburzenie regulacji oraz zadania rodziców w teorii i praktyce;
 • diagnostyka interakcji rodzic-dziecko, terapeuta-dziecko;
 • zadania rodziców u dzieci z zaburzeniami zachowania;
 • zastosowanie prezentowanych treści w praktyce;
 • terapia dzieci w ramach ergoterapii.

 

Dzień 3 - 4
Diagnostyka szczegółowa, podstawy, przyporządkowanie kliniczne, cele, prace badające efektywność kontroli przebiegu, ocena.

 • rozwój mowy, zaburzenia mowy u dzieci;
 • superwizja;
 • zakończenie i testowanie.

 


 

Moduł  IV

Czas trwania: 5 dni

 

Tematyka:

Tydzień końcowy

 • egzamin pisemny i część praktyczna.

 

Od pierwszego modułu będą odbywały się prezentacje dzieci z różnymi schorzeniami m.in. mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, tetraplegia, itp. Podczas III modułu szkolenia zaplanowane są zajęcia praktyczne z dziećmi, które będą trwały przez 10 dni (dwóch terapeutów będzie pracowało z jednym dzieckiem). Po ukończeniu modułu III będziecie już Państwo mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennej pracy z dziećmi, aby zdobywać praktykę przed kolejnymi modułami.

Istnieje także możliwość przywiezienia swojego małego pacjenta po wcześniejszym zgłoszeniu, przesłaniu opisu choroby i zakwalifikowaniu dziecka na szkolenie.

 


 

Koszt kursu:

Moduł I:   2760 zł netto + 23% VAT = 3394.80 zł brutto

Moduł II:  5060 zł netto + 23% VAT = 6223.80 zł brutto

Moduł III: 1840 zł netto + 23% VAT = 2263.20 zł brutto

Moduł IV: 2300 zł netto + 23% VAT = 2829 zł brutto

 

 

Koszt całości szkolenia przy płatności za każdy moduł wynosi:
11 960 zł netto + 23 % VAT = 14 710.80 zł brutto

 

Koszt szkolenia w przypadku jednorazowej wpłaty za całość kursu:
11 362 zł netto + 23% VAT = 13 975.26 zł ( oszczędność 735.54 zł !)

 

 


 

Zapisy i warunki płatności:


Grupa docelowa:
Ergoterapeuci, terapeuci zajęciowi, logopedzi, fizjoterapeuci, lekarze.

           
Warunkiem rezerwacji miejsca na szkolenie jest dokonanie rejestracji elektronicznej na moduł I, wpłacenie zaliczki w wysokości 300 zł w terminie 7 dni oraz przesłanie wymaganych dokumentów (informacja poniżej). Na kolejne części szkolenia zapisy odbywają się automatycznie po zakończeniu danego modułu, o czym informujemy pisemnie, a potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata zaliczki. Wpłaty końcowe za poszczególne moduły  powinny zostać uregulowane na 6 tygodni przed rozpoczęciem każdej części.

 

Dokumenty do rejestracji na kurs wymagane przez GSID®:

 • dyplom uznany na poziomie narodowym z zakresu ergoterapii, fizjoterapii, logopedii, medycyny;
 • życiorys z ukończonymi szkoleniami w postaci tabelki;
 • informację o specjalizacji lub dziedzinie w której się pracuje;
 • potwierdzenie o przynajmniej ponad 1-rocznym doświadczeniu w zawodzie w dziedzinie pediatrii, pediatrii socjalnej.
 • regulamin uczestnictwa w kursie Terapia Integracji Sensorycznej wg. Ayres® - dostępny tutaj

 


Terminy

 

 

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

Grupa VI

Moduł I

25.07 – 30.07.2017

27.10 - 01.11.2017

03.04 - 08.04.2018

17.10 - 22.10.2018

Moduł II

18.02 - 28.02.2018

26.06 - 06.07.2018

30.07 - 09.08.2018

 

Moduł III

18.08 - 21.08.2018

 

 

 

Moduł IV

07.12 - 11.12.2018

 

 

 

 

 


 

 

 

Uczestnik uzyska po zdanym egzaminie certyfikat z tytułem Terapeuty IS-Ayres GSID®
 

 

 Instruktorzy metody IS –Ayres :


Kristiane Kull - Sadacharam

 

Kristiane Kull - Sadacharam
Kierownik oddziału ergoterapii w Centrum Dziecka w Monachium; Instruktorka IS-Ayres – dyplom, Uniwersytet Południowej Kaliforni; Klinika Ayres USA ; prowadzenie seminariów towarzyszących w zawodzie SIAT®, przewodnicząca GSID®.

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków