TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 
 
Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
 • Administratorem danych osobowych jest firma Reha Plus Edukacja Aleksander Lizak z siedzibą w Krakowie przy ul. Tuchowskiej 6 B.
 • Dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu e-mail, PESEL, danych do faktury.
 • Dane osobowe są zbierane w celu realizacji usługi szkoleniowej oraz w celach rachunkowych i podatkowych.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • umowy na przeprowadzenie usługi szkoleniowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”);
  • wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”)  - rozliczenia rachunkowe, podatkowe;
  • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią, dochodzenia należności, jak również obrony przed Pana/i roszczeniami z tytułu wykonania umowy o przeprowadzenie usługi szkoleniowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do  zawarcia umowy z administratorem w celu zapisu i wzięcia udziału w szkoleniu. Brak podania danych uniemożliwi uczestnictwo w szkoleniu.
 • Dane identyfikacyjne, kontaktowe  oraz dane dotyczące odbytych szkoleń  będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty ich uzyskania. Dane rozliczeniowe będą przechowywane przez okres 6 lat po dacie zakończenia szkolenia.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty powiązane z administratorem na podstawie umów powierzenia (obsługujące administratora firmy w zakresie hostingu, administracji systemu, poczty e-mail, sal szkoleniowych, usług transportowych).
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Z administratorem danych osobowych możesz skontaktować poprzez adres mailowy: centrum@fizjoterapia.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 12 650 93 70 lub pisemnie pod  adresem siedziby administratora.
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków