TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Międzynarodowe szkolenie z Ortopedycznej Terapii Manualnej

zgodnie z wytycznymi IFOMPT 
   

 

UWAGA !!!
Kurs organizowany jest w 2021 roku.

 

(przeznaczone dla absolwentów szkoleń podstawowych z zakresu Terapii Manualnej)

 

Wprowadzenie:

Międzynarodowe szkolenie z Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT) jest cyklem szkoleń stworzonym we współpracy fizjoterapeutów i lekarzy i obejmującym tę dziedziną fizjoterapii, która służy organizacji leczenia pacjentów z dysfunkcjami nerwowo-mięśniowo-szkieletowymi. Bazuje ona na rozumowaniu klinicznym (Clinical Reasoning), jak również na wysoce specjalistycznych założeniach leczenia, włączając w to techniki manualne i terapię treningową. OMT obejmuje dostępne kliniczne i naukowe dowody, a także główne, indywidualne biopsychospołeczne warunki każdego pacjenta.
Ortopedyczna Terapia Manualna (OMT) reprezentuje IFOMPT (Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych ) jako grupa zawodowa. IFOMT to federacja powstała z inicjatywy F. Kaltenborna, Mc Kenziego i G. Maitlanda. Stanowi ona jedną z kilku specjalistycznych podgrup WCPT tj. Światowej Konfederacji Fizjoterapii.
 

Czym są IFOMPT i OMT? – dowiedz się więcej


Opis szkolenia:

OMT to szkolenie na najwyższym, międzynarodowym poziomie, cieszące się bardzo dużym prestiżem w świecie terapii manualnej. Przynależność do IFOMT gwarantuje jednakowe standardy szkolenia na całym świecie, stąd dyplom OMT jest bardzo wysoko ceniony. Niejednokrotnie stanowi on przepustkę dla fizjoterapeutów chcących pracować i studiować za granicą. OMT traktowane jest jako szkolenie rozwijające w stosunku do certyfikowanych szkoleń terapii manualnej. Jego atutem jest bardzo wysoki poziom przekazywanej wiedzy praktycznej oraz teoretycznej dotyczącej badania i leczenia narządu ruchu, w tym jego składowych nerwowo-stawowo-mięśniowych. W trakcie szkolenia odbywają się także superwizje, podczas których nadzorowana jest praca uczestników z pacjentami (clinical mentoring), mająca na celu udoskonalenie komunikacji terapeuta-pacjent.
 
Od 2021 roku  proponujemy Państwu 2021 szkolenie OMT w formie niezależych kursów. Oznacza to, że szkolenie będzie można realizować uczestnicząc w wybranych, autonomicznych kursach. Jednakże osoby, które będą chciały uzyskać  tytuł Terapeuty OMT powinny w przeciągu 5 lat ukończyć wszystkie wymagane kursy (lista wszystkich kursów znajduje się w dalszej części opisu) i zdać egzamin międzynarodowy. 
Partnerem merytorycznym i prowadzącym szkolenia będzie Physio-Akademie gGmbH w Niemczech, która jako członek Niemieckiej Organizacji Parasolowej Terapeutów Manualnych  jest upoważniona do wydawania akredytowanych międzynarodowych  dyplomów OMT .
Międzynarodowe szkolenie z Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT) składa się z 18 kursów obejmujących wykłady, zajęcia praktyczne, pracę z pacjentami, przygotowanie  do egzaminu, przygotowanie do pracy dyplomowej oraz egzamin prowadzonych przez nauczycieli OMT.
Zapraszamy wszystkich Państwa na szkolenia, które są również bardzo wartościowe dla osób, które nie chcą zdobywać tytułu Terapeuty OMT, ale chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie terapii manualnej.
 

Cel szkolenia:

IFOMPT za cel założyła sobie osiągnięcie światowego uznania i ujednolicenie klinicznych 
i akademickich standardów dla terapeutów manualnych względem fizjoterapeutów 
ze specjalizacją nerwowo-mięśniowo-szkieletową. Aby osiągnąć ten cel, dla szkoleń OMT zostały ustanowione wysokie, międzynarodowe wymagania, które są zgodne z wytycznymi IFOMPT. Wymagania te dotyczą zarówno klinicznych, jak i szkoleniowych standardów w zakresie kształcenia OMT.
 

Szkolenie OMT zgodnie ze standardami IFOMPT – dowiedz się więcej

Uwaga! Numeracja poniższych kursów jest utworzona na potrzeby opisu szkolenia. Poszczególne kursy nie muszą być organizowane w podanej kolejności.


Kurs 1

Zakres tematyczny: terapia manualna; wprowadzenie; zastosowanie kliniczne; powtórki ze szkolenia podstawowego w terapii manualnej; screening, badanie, techniki manualne.
Czas trwania/ilość godzin: 3 dni / 26 godzin edukacyjnych

Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT;Agnieszka Wierciak - Instruktor OMT
Koszt: 2000 zł + 23 % Vat = 2460 zł
Termin: 15.07 – 17.07.2021
Nabywane kompetencje: Uczestnik kursu powtarza i rozwija swoje umiejętności w badaniu manualnym oraz w zastosowaniu technik manualnych przy leczeniu takich  zaburzeń jak: ból, zaburzona gra stawowa i inne

Zapisz się


Kurs 2
Zakres tematyczny: manipulacje część I.
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Koszt: 2000 zł + 23 % Vat = 2460 zł
Termin: 03.10 – 07.10.2021
Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności z zakresie badania manualnego, rozpoznawania wskazań i przeciwwskazań do manipulacji (czerwone flagi) oraz praktycznego wykonania manipulacji przy superwizji prowadzącego.

Zapisz się


Kurs 3

Zakres tematyczny: pytania i powtórki z modułu I; kliniczne zastosowanie ICF w terapii manualnej.
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Koszt: 2000 zł + 23 % Vat = 2460 zł
Termin: 13.12 – 16.12.2021
Nabywane kompetencje: zgłębienie wiedzy na temat ICF oraz jego praktycznego zastosowania w leczeniu manualnym pacjentów z bólem i innymi zaburzeniami kręgosłupa oraz stawów obwodowych.

Zapisz się


Kurs 4

Zakres tematyczny: Supervision A w podziale na grupy – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.
Czas trwania/ilość godzin: 5 dni /40 godzin lekcyjnych
Koszt: 
Termin: 
Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.

Kurs 5

Zakres tematyczny: EBM; źródła wiedzy dla terapeuty manualnego
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Koszt: 
Termin: 
Nabywane kompetencje: nabycie wprawy w wyszukiwaniu i obsłudze najbardziej „popularnych” bibliotek internetowych oraz nauka krytycznego czytania artykułów i publikacji naukowych z dziedziny fizjoterapii.

Kurs 6

Zakres tematyczny: Medyczny Trening Funkcjonalny (MFT).
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Koszt: 
Termin: 
Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie badania mięśnia, teorii treningu, doboru obciążeń w terapii oraz praktycznego zastosowania treningu medycznego.

Kurs 7

Zakres tematyczny: testy fukncjonalne; myślenie kliniczne (clinical reasoning); dokumentacja fizjoterapeutyczna; prawo medyczne w fizjoterapii. Moduł nawiązuje tematyką do modułu ICF.
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Koszt: 
Termin: 
Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie ustalania ograniczeń pacjenta na różnych poziomach funkcjonowania, doboru testów, prowadzenia dokumentacji medycznej; zapoznanie się z podstawami prawa medycznego dla fizjoterapeutów.

Kurs 8

Zakres tematyczny: manipulacje część II.
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Koszt: 
Termin: 
Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie badania manualnego, rozpoznawania wskazań i przeciwwskazań do manipulacji (czerwone flagi) oraz praktycznego wykonania manipulacji przy superwizji prowadzącego; rozwinięcie technik z części pierwszej manipulacji.

Kurs 9

Zakres tematyczny: wykłady lekarskie; ocena zdjęć RTG.
Czas trwania/ilość godzin: 3 dni /24 godziny lekcyjne
Instruktorzy: prof. Gunnar Leivseth
Koszt: 
Termin: 
Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie fizjologii mięśnia, podstawowych zaburzeń mięśniowych takich jak: osłabienie, przykurcz, ból; poznanie podstaw oceny zdjęć RTG.

Kurs 10

Zakres tematyczny: Supervision B w podziale na grupy – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.
Czas trwania/ilość godzin: 5 dni /40 godzin lekcyjnych
Koszt: 
Termin: 
Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.

Kurs 11

Zakres tematyczny: zarządzanie w fizjoterapii.
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Koszt: 
Termin: 
Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie planowania i rozwijania gabinetu lub przychodni; zasad marketingu terapeuty OMT i jego pozycji w systemie medycznym.

Kurs 12

Zakres tematyczny: powtórki ze wszystkich zagadnień poruszanych podczas szkolenia; przygotowanie do egzaminu; ból głowy.
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni/32 godziny lekcyjne
Koszt: 
Termin: 
Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie badania i leczenia bólów głowy pochodzenia szyjnego.

Kurs 13

Zakres tematyczny: przygotowanie do końcowej pracy dyplomowej.
Czas trwania/ ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Instruktorzy: Stefan Hengenscheidt - Instruktor OMTAgnieszka Wierciak – Instruktor OMT

Koszt:
Termin:
Podczas modułu zostanie dokładnie omówiona praca dyplomowa z zakresu terapii manualnej oraz ustalone zostaną tematy prac z uczestnikami szkolenia.


Kurs 14

Zakres tematyczny: Supervision C w podziale na grupy – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.
Czas trwania/ ilość godzin: 5 dni /40 godzin lekcyjnych
Koszt: 
Termin: 
Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.

Kurs 15

Zakres tematyczny: egzamin sprawdzający nr 1.
Czas trwania/ilość godzin: 2 dni/10 godzin lekcyjnych
Koszt: 
Termin: 
Egzamin sprawdzający ma na celu ocenę umiejętności uczestnika po pierwszej części szkolenia OMT. Polega on na rozwiązaniu dwóch problemów pacjenta oraz zaprezentowaniu strategii terapii na prowadzącym.

Kurs 16

Zakres tematyczny: egzamin sprawdzający nr 2.
Czas trwania/ilość godzin: 2 dni/10 godzin lekcyjnych
Koszt: 
Termin: 
Egzamin sprawdzający ma na celu ocenę umiejętności uczestnika po pierwszej części szkolenia OMT. Polega on na rozwiązaniu dwóch problemów pacjenta oraz zaprezentowaniu strategii terapii na prowadzącym.

Kurs 17

Zakres tematyczny: egzamin pisemny.
Czas trwania/ilość godzin: 1 dni/10 godzin lekcyjnych
Koszt: 
Termin: 
Egzamin pisemny ma na celu ocenę teoretycznego poziomu wiedzy uczestnika.

Kurs 18

Zakres tematyczny: egzamin końcowy.
Czas trwania/ilość godzin: 2 dni/10 godzin lekcyjnych
Koszt: 
Termin: 
Egzamin końcowy ma na celu ocenę absolwenta szkolenia pod kątem jego umiejętności kliniczno-praktycznych. Uczestnik otrzymuje dwa problemy kliniczne pacjenta do rozwiązania.
 

Terminarz na rok 2021:

Moduł Data Koszt
Moduł 1 15.07 – 17.07.2021 2 460 zł
Moduł 2 03.10 – 07.10.2021 2 460 zł
Moduł 3 13.12 – 16.12.2021 2 460 zł
 

Czas trwania: ok. 3 lata
Ilość godzin edukacyjnych:  ok. 700 (504 godziny szkoleniowo – egzaminacyjne oraz ok. 200 godzin samokształcenia)
Liczba uczestników: max. 28/moduły praktyczne – 8 uczestników
Całkowita liczba dni: 65
Egzamin:  tak
Akredytacje: IFOMPT
Dla kogo: dla fizjoterapeutów, którzy posiadają dyplom/ certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego z zakresu terapii manualnej ( szkoła niemiecka, Kaltenborn, Maitland lub inne)


Prowadzący:

 • Achim Röβler
 • Agnieszka Wierciak
 • Aleksander Lizak
 • Beata Pałdyna
 • Prof. Gunnar Leivseth
 • Heiko Dahl
 • Lothar Jörger
 • Stefan Hengenscheidt
 • Tomas Lihagen
 • Uwe Hallmann
 • Wolfgang Ruhrmann
 
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków