TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Kurs akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

PNF kurs podstawowy (PNF Basic course)

 
Dostępne terminy: 2019

Kurs jest akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska


PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation – Proprioceptywne torowanie nerwowo – mięśniowe) jest jedną z najbardziej znanych metod terapeutycznych już od lat 40 – tych ubiegłego wieku. PNF jako koncepcja zaczęła powstawać w 1946 r. początkowo w Waszyngtonie a później
w Vallejo (Kalifornia) dzięki współpracy neurofizjologa – dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki – Margaret (Maggie) Knott. Pierwotnie koncepcję PNF stosowano w pracy z pacjentami cierpiącymi na SM oraz Heinego- Medina. Jednak, z biegiem czasu, okazało się, że założenia tej koncepcji oraz jej podejście terapeutyczne mogą być z powodzeniem zastosowane u pacjentów z wieloma schorzeniami narządu ruchu. Jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facylitacja ) ruchu. Już wtedy PNF był pierwszą metodą która badała/ oceniała pacjenta na różnych poziomach funkcjonowania : aktywności codziennej , uczestnictwa ( partycypacji oraz funkcji i struktury ciała. W dniu dzisjeszym to badanie nazywa się ICF i jest badaniem rekomendowanym przez WHO ( World Helath Organsiation ) od roku 2002. Od roku 2018 jest badaniem rekomendowanym przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów ( KIF )


Opis szkolenia
Kurs podstawowy PNF składa się z dwóch, 5-cio dniowych części. Pierwsza część kursu to wprowadzenie do koncepcji PNF, zasady główne, wzorce ruchowe oraz techniki stosowane w metodzie PNF. Druga część kursu to analizy ograniczeń pacjenta na ww. poziomach funkcjonowania , rozwinięcie zastosowania technik i wzorców ruchowych oraz analiza biomechaniki ruchu i chodu oraz ich zaburzeń. Podczas szkolenia odbywają się demonstracje pacjentów prowadzone przez instruktora pozwalające na zrozumienie planowania terapii PNF. Podczas drugiej części kursu, uczestnicy mają możliwość bezpośredniej pracy z pacjentem pod nadzorem instruktora przez cztery dni.
Po ukończeniu kursu podstawowego każdy uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch wersjach językowych (j. polski, j. angielski), umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF. Wersja angielska certyfikatu sygnowana jest hologramem
Międzynarodowego Stowarzyszenia IPNFA( International PNF Association ).
Wszyscy instruktorzy prowadzący zajęcia są certyfikowanymi i akredytowanymi instruktorami IPNFA (International PNF Association). Oznacza to, że kontynuacja edukacji w tej koncepcji może odbywać się na całym świecie, u każdego instruktora akredytacją IPNFA.
Certyfikaty IPNFA honorowane są w większości krajów świata, a ich posiadacze są poszukiwanymi specjalistami w wielu klinikach rehabilitacji o różnych specjalnościach.  


Program szkolenia


Część I

 • Filozofia koncepcji PNF
 • Badanie pacjenta w oparciu o ICF ( International Classification of Functionig
 •  Disability and Health)
 • Główne zasady stymulacji proprioceptywnej stosowane w koncepcji Wzorce ruchowe łopatki i miednicy
 • Łopatka i miednica – wzorce oraz techniki
 • Łopatka i miednica – kombinacja wzorców z wykorzystaniem technik
 • Neurofizjologia, nauczanie motoryczne, kontrola posturalna
 • Założenia pracy na materacu
 • Karta badania pacjenta ( w oparciu o ICF), planowanie terapii pacjenta
 • Demonstracja pacjenta.
 • Kończyna dolna – wzorce i techniki
 • Wzorce ruchowe głowy
 • Analiza i nauka chodu, zasady badania pacjentów z zaburzonym chodem, testy
 • Kończyna górna – wzorce z wykorzystaniem technik
 • Ból – badanie, testy, analiza kliniczna
 • Stymulacja oddychania
 • Wzorce górnego tułowia
 • Rozwiązywanie problemów pacjentów w oparciu o ICF z podkreśleniem aktywności dnia codziennego
 • Demonstracje pacjenta


Część II

 • Dokumentacja pacjenta zgodnie z ICF
 • Strategia terapii w oparciu o ICF
 • Klasyfikacja problemów funkcjonalnych i hipotez
 • Kończyna dolna – rozwinięcie wzorców ruchowych
 • Chód – analiza normalnego chodu; ustawienia stawowe, praca mięśni
 • Zaburzenia normalnego chodu - terapia
 • Spastyczność, praca z pacjentem spastycznym
 • Stretch
 • Praca na materacu – rozwinięcie
 • Klasyfikacja wzorców bilateralnych
 • Faza ostra w fizjoterapii
 • Praca z pacjentem ( przez cztery dni)

 


Cel szkolenia
Zapoznanie się z koncepcją PNF oraz wykorzystanie jej wzorców i technik w celu usprawniania pacjentów mających ograniczenia na poziomach: aktywności dnia codziennego, uczestnictwa , funkcji i struktury ciała.


Nabywane umiejętności

 • Uczestnik potrafi rozpoznać prawidłowy i zaburzony rozwój motoryczny;
 • Uczestnik potrafi wymienić i zastosować bodźce ekstero- i proprioceptywne używane w koncepcji PNF;
 • Uczestnik potrafi zaplanować terapię PNF wykorzystując wszystkie adekwatne wzorce ruchowe;
 • Uczestnik potrafi wykonać każdą technikę PNF z jej różnymi wzorcami PNF;
 • Uczestnik potrafi zastosować wszystkie Procedury Główne i techniki we wszystkich aktywnościach na materacu;
 • Uczestnik potrafi rozpoznać główne odchylenia normalnego chodu wraz z leżącymi u ich podłoża zaburzeniami oraz zaplanować odpowiednią terapię chodu;
 • Uczestnik potrafi rozpoznać dysfunkcje oddychania wraz z leżącymi u ich podłoża zaburzeniami i torować oddychanie w różnych pozycjach;
 • Uczestnik potrafi zbadać pacjenta, zdiagnozować ograniczenia na różnych poziomach funkcjonowania, oraz zaplanować terapię zgodną z potrzebami pacjenta i filozofią PNF;
 • Uczestnik potrafi przeprowadzić adekwatne testy na wszystkich poziomach funkcjonowania ;
 • Uczestnik potrafi przeprowadzić dokumentację medyczną dla każdego prowadzonego pacjenta .

 


Czas trwania: 10 dni


Ilość godzin edukacyjnych: 100


Liczba uczestników: 16


Egzamin/Zaliczenie: Nie/ zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach (dopuszczalna nieobecność podczas całego szkolenia to 4 godziny. Przekroczenie 4 godzin nieobecności skutkuje nie otrzymaniem zaświadczenia ukończenia kursu).


Akredytacje: Kurs jest akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska ( wykupienie akredytacji jest dobrowolne i wiąże się z wniesieniem dodatkowej opłaty).


Dla kogo: fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, lekarze

 


Informacje dodatkowe :
Osoby decydujące się na edukację w koncepcji PNF i planujące w przyszłości pracę w Niemczech powinny zapisać się na kurs PNF Podstawowy i Rozwijający prowadzony przez Instruktorów posiadających akredytację Niemieckiej Kasy Chorych. Niemcy to jedyny kraj, gdzie jest wymagana dodatkowa akredytacja, a warunkiem jej otrzymania jest ukończenie łącznie kursów podstawowego oraz rozwijającego z wymaganą ilością godzin.


Instruktorzy PNF z akredytacją Niemieckiej Kasy Chorych:

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków