TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Integracja Sensoryczna wg dr Ayres

          
 
Dostępne terminy:   2021 2022
 

 


Opis kursu
„Przetwarzanie sensoryczne”  odnosi się do sposobu, w jaki układ nerwowy odbiera komunikaty ze wszystkich zmysłów np. zmysł dotyku, propriocepcji, przedsionkowy  i przekształca je w stosowne reakcje ruchowe i behawioralne. Proces integracji sensorycznej rozpoczyna się już w okresie płodowym. Dzięki integracji sensorycznej możemy prawidłowo odbierać oraz interpretować bodźce zmysłowe. W ten sposób wiemy jak reagować adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Jednak są przypadki, w których proces rozwoju integracji sensorycznej nie przebiega w prawidłowy sposób. Wtedy pojawiają się różne problemy w funkcjonowaniu oraz zachowaniu dziecka: dziecko może być  pobudzone lub wycofane, unika dotyku, źle sypia, jest lękliwe bądź nie odczuwa strachu. W ogólnym obrazie może być niezdarne, często się potyka, wpada na przedmioty, osoby, ma problemy z ubieraniem się, ma trudności z uczeniem się nowych umiejętności. W takich sytuacjach z pomocą może przyjść terapia Integracji Sensorycznej, która pomaga w prawidłowym odbiorze, przetwarzaniu oraz kategoryzowaniu informacji płynących ze wszystkich zmysłów.


Opis warunków certyfikacji szkolenia
Szkolenie „Integracja Sensoryczna wg dr Ayres” jest akredytowane przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres- SISA (http://si-ayres.pl )

Program certyfikacji terapeutów przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres (SISA), stanowi okazję dla praktykujących fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, psychologów oraz lekarzy do zdobycia zaawansowanej wiedzy w zakresie teorii, oceny i zasad prowadzenia terapii Integracji Sensoryczne zapoczątkowanej przez dr Jean Ayres.


Aby uzyskać certyfikat uczestnicy muszą ukończyć 240 godzin w ramach następujących modułów kursu SIAT oraz zdać egzamin praktyczny i teoretyczny:

 • moduł 1
  • „Teoretyczne podstawy integracji sensorycznej”
 • moduł 2
  • „Ocena integracji sensorycznej i  rozpoznanie kliniczne”
 • moduł 3
  • „Terapia integracji sensorycznej/ egzamin”
 • co najmniej 2 moduły na tematy specjalne do wyboru spośród czterech:
  • „Integracja sensoryczna dla osób ze spektrum zaburzeń autyzmu”
  • „Integracja sensoryczna w warunkach szkolnych”
  • „Sensoryczne podstawy karmienia i wyzwania żywieniowe”
  • „Rozregulowane niemowlę”

 

Moduły 1-3 muszą być podejmowane w kolejności sekwencyjnej.

Moduły na tematy specjalne można rozpocząć w dowolnym momencie po ukończeniu przez uczestnika modułu 1. Uwaga! Dokonując rejestracji na moduł I, prosimy o niezwłoczne dokonanie rejestracji na co najmniej dwa tematy specjalne poprzez formularz rejestracyjny.

Ponadto uczestnicy chcący uzyskać certyfikat terapeuty SIAT zobowiązani są do nagrania filmu z pracy praktycznej z pacjentem oraz przesłania go przed modułem 3 do instruktora celem oceny.

Powyższe tematy mogą być realizowane również przez terapeutów po innych szkoleniach z zakresu integracji sensorycznej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z biurem Reha Plus.


Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, psychologów oraz lekarzy, którzy:

 • pracują z pacjentami pediatrycznymi,
 • interesują się prawidłowym rozwojem oraz zaburzeniami w rozwoju prenatalnym i  psychomotorycznym dziecka,
 • poszukują metod pracy z dziećmi z zaburzeniami w przetwarzaniu sensorycznym,
 • pracują z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi oraz innymi zaburzeniami rozwoju,
 • pracują z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową oraz opóźnionym rozwojem psychomotorycznym,
 • pracują z dziećmi z zaburzeniami mowy, karmienia
 • pracują z dziećmi mającymi trudności w warunkach szkolnych

Ramowy program kursu

Moduł 1 - Teoretyczne podstawy integracji sensorycznej (7 dni; 75 godzin/45 min.)
Zakres tematyczny modułu 1. obejmuje:

 • podstawowe zasady neurobiologii leżące u podstaw teorii integracji sensorycznej
 • omówienie poszczególnych systemów sensorycznych i ich wpływ na rozwój oraz codzienne funkcjonowanie
 • omówienie poszczególnych zaburzeń integracji sensorycznej i ich objawów
 • rozwój psychoruchowy dziecka
 • rozwój poznawczy dziecka
 • zaburzenia rozwojowe dziecka
 • diagnostykę psychologiczną
 • rozwój komunikacji języka
 • możliwe zburzenia mowy
 • diagnostykę logopedyczną
 • analizy video

Kurs ma na celu zdobycie wiedzy na temat podstaw integracji sensorycznej oraz rozwoju dziecka, z uwzględnieniem rozwoju psychologicznego oraz logopedycznego, a także możliwych zaburzeń i ich diagnostyki.
Kurs obejmuje również zajęcia praktyczne z pacjentami.
Zajęcia prowadzone są z  instruktorem SIAT, neurologopedą oraz psychologiem.

Moduł 2 - Ocena integracji sensorycznej i rozpoznanie kliniczne (7 dni;  75 godzin/45 min.)
Zakres tematyczny modułu 2. obejmuje:

 • strategie interwencji Ayres
 • ocenę kliniczną zaburzeń SI
 • dziecięce potrzeby oraz umiejętności potrzebne do rozwoju
 • screening rejestracji sensorycznej
 • Baseline, TIP,TIE
 • rozwój prenatalny z uwzględnieniem rozwoju poszczególnych systemów sensorycznych
 • wpływ wcześniactwa na rozwój
 • ocenę rozwojową
 • analizy video

Kurs ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy potrzebnej do dokładnej oceny funkcji integracji sensorycznej i dysfunkcji u dzieci. Uczestnicy dowiedzą się o różnych narzędziach oceny dostępnych do pomiaru dysfunkcji integracji sensorycznej i  będą wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce podczas pracy z pacjentami.
Zajęcia prowadzone są z  instruktorem SIAT oraz lekarzem.

Moduł 3 - Terapia integracji sensorycznej/ Egzamin (4 dni; 42 godziny/45 min.)
Zakres tematyczny modułu 3. obejmuje:

 • prowadzenie dokumentacji
 • analizy video
 • analizy Baseline i kwestionariuszy
 • leczenie/testowanie
 • egzamin pisemny
 • egzamin praktyczny

Kurs ma na celu zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej do prowadzenia interwencji terapeutycznej. W trakcie kursu odbywa się również egzamin pisemny z zakresu teorii integracji sensorycznej, neurobiologii oraz rozwoju dziecka. Ocenie zostaje również poddana praca praktyczna z pacjentem. 
Uczestnicy chcący uzyskać certyfikat terapeuty SIAT zobowiązani są do nagrania filmu z pracy praktycznej z pacjentem oraz przesłania go przed modułem 3 do instruktora celem oceny.

Tematy specjalne w integracji sensorycznej (2 x 2 dni; 2 x 24 godziny/45 min.  = 4 dni/ 48 godzin/ 45 min.)
Po ukończeniu podstawowego modułu 1. i zdobyciu gruntownej wiedzy na temat teorii integracji sensorycznej, uczestnicy muszą dokonać wyboru dwóch kursów z różnych tematów specjalnych, które są najbardziej zbliżone do ich własnej praktyki klinicznej. Kursy te obejmują szereg tematów dotyczących stosowania zasad integracji sensorycznej w specjalistycznym zakresie interwencji.


Temat specjalny 1.

Integracja sensoryczna dla osób w spektrum zaburzeń autyzmu (2 dni; 24 godziny/45 min.)
Zakres tematyczny:

 

 • tło autyzmu
 • autyzm wczesnodziecięcy, psychopatie autystyczne
 • poziomy obserwacji, diagnoza
 • deficyty interakcji socjalnych, deficyty komunikacji
 • wzorce zachowania się, zainteresowań i aktywności
 • autyzm w rozwoju wczesnodziecięcym
 • autyzm u dzieci powyżej 3. roku życia
 • podstawy neurobiologiczne zaburzeń autyzmu
 • dysfunkcje SI w ASD

Kurs ma na celu zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej zaburzeń przetwarzania sensorycznego
u osób ze spektrum zaburzeń autyzmu. Kurs obejmuje również zajęcia praktyczne.

Dla kogo: uczestników szkolenia „Integracja Sensoryczna wg dr Ayres” oraz terapeutów po innych szkoleniach z zakresu integracji sensorycznej


Temat specjalny 2.

„Sensoryczne podstawy karmienia i wyzwania żywieniowe” (2 dni; 24 godziny/45 min.)
Zakres tematyczny:

 • przyczyny zaburzeń jedzenia
 • objawy kliniczne, diagnostyka
 • ocena sfery orofacjalnej
 • rozwój reflektoryczny
 • możliwości terapeutyczne w ujęciu terapii SI

Kurs ten zawiera informacje dotyczące identyfikowania i leczenia pacjentów, którzy mają problemy z karmieniem i jedzeniem wynikające z problemów o podłożu sensorycznym. Kurs obejmuje również zajęcia praktyczne.

Dla kogo: uczestników szkolenia „Integracja Sensoryczna wg dr Ayres” oraz terapeutów po innych szkoleniach z zakresu integracji sensorycznej


Temat specjalny 3.

Integracja sensoryczna w warunkach szkolnych  (2 dni; 24 godziny/45 min.)
Zakres tematyczny:

 • ocen kliniczna zaburzeń SI
 • funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami SPD, SMD w życiu codziennym oraz w warunkach szkolnych
 • możliwości terapeutyczne w warunkach szkolnych
 • aktywności wspierające rozwój sensomotoryczny dzieci
 • stymulacja poszczególnych systemów sensorycznych

Kurs uzupełnia wiedzę uczestników w obszarze praktycznego zastosowania zasad i technik interwencji integracji sensorycznej w warunkach szkolnych. Kurs obejmuje zajęcia praktyczne.

Dla kogo: uczestników szkolenia „Integracja Sensoryczna wg dr Ayres” oraz terapeutów po innych szkoleniach z zakresu integracji sensorycznej


Temat specjalny 4.
Rozregulowane niemowlę (2 dni; 24 godziny/45 min.)
Zakres tematyczny:

 • dysregulacja
 • rozregulowane niemowlę (definicja, samoregulacja, intuicja matki)
 • regulacja zachowania (przyczyny, problemy)
 • ekscesywny płacz i jego przyczyny
 • przyjmowanie pożywienia, zaburzenia karmienia oraz snu (możliwości diagnostyczne, przyczyny)
 • zaburzenia więzi, kryteria leczenia

Kurs ten zapewnia specjalistyczne instrukcje z zakresu interwencji integracji sensorycznej dla terapeutów pracujących z małym dzieckiem. Kurs obejmuje zajęcia praktyczne.

Dla kogo: uczestników szkolenia „Integracja Sensoryczna wg dr Ayres” oraz terapeutów po innych szkoleniach z zakresu integracji sensorycznej


Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych do prowadzenia diagnozy oraz terapii dzieci z zaburzeniami w procesie przetwarzania sensorycznego.
 


Czego dowiesz się i nauczysz na kursie:
Uczestnik kursu potrafi:

 • rozpoznać prawidłowy rozwój psychoruchowy i poznawczy dziecka i  na tej podstawie zdiagnozować zaburzenie
 • rozpoznać zaburzenia przetwarzania sensorycznego na podstawie interpretacji  ich objawów,
 • zaplanować i przeprowadzić terapię Integracji Sensorycznej wg Ayres,

 

Terminy:

Moduł Grupa I Grupa II Grupa III
I 27.07 - 02.08.2020 21.07 - 27.07.2021 09.02 - 15.02.2022
II 11.10 - 17.10.2020 08.10 - 14.10.2021 04.07 - 10.07.2022
III 20.12 - 23.12.2021 23.04 - 26.04.2022 19.12 - 22.12.2022
Temat specjalny 1.
Integracja sensoryczna dla osób w spektrum zaburzeń autyzmu
--- 30.08 - 31.08.2021 30.06 - 01.07.2022
Temat specjalny 2.
„Sensoryczne podstawy karmienia i wyzwania żywieniowe”
--- 26.08 - 27.08.2021 18.02.- 19.02.2022
Temat specjalny 3.
Integracja sensoryczna w warunkach szkolnych  
--- 28.08 - 29.08.2021 02.07 - 03.07.2022
Temat specjalny 4.
Rozregulowane niemowlę
--- 06.10 - 07.10.2021 16.02 - 17.02.2022
 
Koszt: 
 • Moduł 1 - Teoretyczne podstawy integracji sensorycznej
  2317,07 zł netto + 23 % Vat = 2850 zł brutto
 • Moduł 2 - Ocena integracji sensorycznej i rozpoznanie kliniczne
  2520,32 zł netto + 23 % Vat = 3100 zł brutto
 • Moduł 3 - Terapia integracji sensorycznej / Egzamin
  2113,82 zł netto + 23 % Vat = 2600 zł
 • Temat specjalny 1. Integracja sensoryczna dla osób w spektrum zaburzeń autyzmu
  853,65 zł netto + 23 % Vat = 1050 zł brutto
 • Temat specjalny 2. Sensoryczne podstawy karmienia i wyzwania żywieniowe
  731,70 zł netto + 23 % Vat = 900 zł
 • Temat specjalny 3. Integracja sensoryczna w warunkach szkolnych
  731,70 zł netto + 23 % Vat = 900 zł
 • Temat specjalny 4. Rozregulowane niemowlę
  853,65 zł netto + 23 % Vat = 1050 zł brutto
 
Czas trwania kursu: 22 dni
Liczba godzin edukacyjnych: 240 / 45 min.
Liczba uczestników: 20
Egzamin/zaliczenie: egzamin teoretyczny oraz praktyczny 
Akredytacje: Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres - SISA
Dla kogo: dla fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, psychologów oraz lekarzy
Instruktorzy:

 

Certyfikat SISA

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków