TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Integracja Sensoryczna wg dr Ayres

 
Dostępne terminy:   2020

 


Opis kursu
„Przetwarzanie sensoryczne”  odnosi się do sposobu, w jaki układ nerwowy odbiera komunikaty ze wszystkich zmysłów np. zmysł dotyku, propriocepcji, przedsionkowy  i przekształca je w stosowne reakcje ruchowe i behawioralne. Proces integracji sensorycznej rozpoczyna się już w okresie płodowym. Dzięki integracji sensorycznej możemy prawidłowo odbierać oraz interpretować bodźce zmysłowe. W ten sposób wiemy jak reagować adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Jednak są przypadki, w których proces rozwoju integracji sensorycznej nie przebiega w prawidłowy sposób. Wtedy pojawiają się różne problemy w funkcjonowaniu oraz zachowaniu dziecka: dziecko może być  pobudzone lub wycofane, unika dotyku, źle sypia, jest lękliwe bądź nie odczuwa strachu. W ogólnym obrazie może być niezdarne, często się potyka, wpada na przedmioty, osoby, ma problemy z ubieraniem się, ma trudności z uczeniem się nowych umiejętności. W takich sytuacjach z pomocą może przyjść terapia Integracji Sensorycznej, która pomaga w prawidłowym odbiorze, przetwarzaniu oraz kategoryzowaniu informacji płynących ze wszystkich zmysłów.


Opis warunków certyfikacji szkolenia
Szkolenie „Integracja Sensoryczna wg dr Ayres” jest akredytowane przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres- SISA (http://si-ayres.pl )

Program certyfikacji terapeutów przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres (SISA), stanowi okazję dla praktykujących fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, psychologów oraz lekarzy do zdobycia zaawansowanej wiedzy w zakresie teorii, oceny i zasad prowadzenia terapii Integracji Sensoryczne zapoczątkowanej przez dr Jean Ayres. 


Aby uzyskać certyfikat uczestnicy muszą ukończyć 240 godzin w ramach następujących modułów kursu SIAT oraz zdać egzamin praktyczny i teoretyczny:

 • moduł 1
  • „Teoretyczne podstawy integracji sensorycznej”
 • moduł 2
  • „Ocena integracji sensorycznej i  rozpoznanie kliniczne”
 • moduł 3
  • „Terapia integracji sensorycznej/ egzamin”
 • co najmniej 2 moduły na tematy specjalne do wyboru spośród czterech:
  • „Integracja sensoryczna dla osób ze spektrum zaburzeń autyzmu”
  • „Integracja sensoryczna w warunkach szkolnych”
  • „Sensoryczne podstawy karmienia i wyzwania żywieniowe”
  • „Rozregulowane niemowlę”

 

Moduły 1-3 muszą być podejmowane w kolejności sekwencyjnej.

Moduły na tematy specjalne można rozpocząć w dowolnym momencie po ukończeniu przez uczestnika modułu 1.

Ponadto uczestnicy chcący uzyskać certyfikat terapeuty SIAT zobowiązani są do nagrania filmu z pracy praktycznej z pacjentem oraz przesłania go przed modułem 3 do instruktora celem oceny.

W modułach na tematy specjalne udział mogą brać również terapeuci integracji sensorycznej, którzy ukończyli inne kursy terapii integracji sensorycznej.


Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, psychologów oraz lekarzy, którzy:

 • pracują z pacjentami pediatrycznymi,
 • interesują się prawidłowym rozwojem oraz zaburzeniami w rozwoju prenatalnym i  psychomotorycznym dziecka,
 • poszukują metod pracy z dziećmi z zaburzeniami w przetwarzaniu sensorycznym,
 • pracują z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi oraz innymi zaburzeniami rozwoju,
 • pracują z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową oraz opóźnionym rozwojem psychomotorycznym,
 • pracują z dziećmi z zaburzeniami mowy, karmienia
 • pracują z dziećmi mającymi trudności w warunkach szkolnych

Ramowy program kursu

Moduł 1 - Teoretyczne podstawy integracji sensorycznej (7 dni; 75 godzin/45 min.)
Zakres tematyczny modułu 1. obejmuje:

 • podstawowe zasady neurobiologii leżące u podstaw teorii integracji sensorycznej
 • omówienie poszczególnych systemów sensorycznych i ich wpływ na rozwój oraz codzienne funkcjonowanie
 • omówienie poszczególnych zaburzeń integracji sensorycznej i ich objawów
 • rozwój psychoruchowy dziecka
 • rozwój poznawczy dziecka
 • zaburzenia rozwojowe dziecka
 • diagnostykę psychologiczną
 • rozwój komunikacji języka
 • możliwe zburzenia mowy
 • diagnostykę logopedyczną
 • analizy video

Kurs ma na celu zdobycie wiedzy na temat podstaw integracji sensorycznej oraz rozwoju dziecka, z uwzględnieniem rozwoju psychologicznego oraz logopedycznego, a także możliwych zaburzeń i ich diagnostyki.
Kurs obejmuje również zajęcia praktyczne z pacjentami.
Zajęcia prowadzone są z  instruktorem SIAT, neurologopedą oraz psychologiem.

Moduł 2 - Ocena integracji sensorycznej i rozpoznanie kliniczne (7 dni;  75 godzin/45 min.)
Zakres tematyczny modułu 2. obejmuje:

 • strategie interwencji Ayres
 • ocenę kliniczną zaburzeń SI
 • dziecięce potrzeby oraz umiejętności potrzebne do rozwoju
 • screening rejestracji sensorycznej
 • Baseline, TIP,TIE
 • rozwój prenatalny z uwzględnieniem rozwoju poszczególnych systemów sensorycznych
 • wpływ wcześniactwa na rozwój
 • ocenę rozwojową
 • analizy video

Kurs ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy potrzebnej do dokładnej oceny funkcji integracji sensorycznej i dysfunkcji u dzieci. Uczestnicy dowiedzą się o różnych narzędziach oceny dostępnych do pomiaru dysfunkcji integracji sensorycznej i  będą wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce podczas pracy z pacjentami.
Zajęcia prowadzone są z  instruktorem SIAT oraz lekarzem.

Moduł 3 - Terapia integracji sensorycznej/ Egzamin (4 dni; 42 godziny/45 min.)
Zakres tematyczny modułu 3. obejmuje:

 • prowadzenie dokumentacji
 • analizy video
 • analizy Baseline i kwestionariuszy
 • leczenie/testowanie
 • egzamin pisemny
 • egzamin praktyczny

Kurs ma na celu zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej do prowadzenia interwencji terapeutycznej. W trakcie kursu odbywa się również egzamin pisemny z zakresu teorii integracji sensorycznej, neurobiologii oraz rozwoju dziecka. Ocenie zostaje również poddana praca praktyczna z pacjentem. 
Uczestnicy chcący uzyskać certyfikat terapeuty SIAT zobowiązani są do nagrania filmu z pracy praktycznej z pacjentem oraz przesłania go przed modułem 3 do instruktora celem oceny.

Tematy specjalne w integracji sensorycznej (2 x 2 dni; 2 x 24 godziny/45 min.  = 4 dni/ 48 godzin/ 45 min.)
Po ukończeniu podstawowego modułu 1. i zdobyciu gruntownej wiedzy na temat teorii integracji sensorycznej, uczestnicy muszą dokonać wyboru dwóch kursów z różnych tematów specjalnych, które są najbardziej zbliżone do ich własnej praktyki klinicznej. Kursy te obejmują szereg tematów dotyczących stosowania zasad integracji sensorycznej w specjalistycznym zakresie interwencji.

Temat specjalny 1.
Integracja sensoryczna dla osób w spektrum zaburzeń autyzmu (2 dni; 24 godziny/45 min.)
Zakres tematyczny:

 • tło autyzmu
 • autyzm wczesnodziecięcy, psychopatie autystyczne
 • poziomy obserwacji, diagnoza
 • deficyty interakcji socjalnych, deficyty komunikacji
 • wzorce zachowania się, zainteresowań i aktywności
 • autyzm w rozwoju wczesnodziecięcym
 • autyzm u dzieci powyżej 3. roku życia
 • podstawy neurobiologiczne zaburzeń autyzmu
 • dysfunkcje SI w ASD

Kurs ma na celu zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej zaburzeń przetwarzania sensorycznego
u osób ze spektrum zaburzeń autyzmu. Kurs obejmuje również zajęcia praktyczne.

Temat specjalny 2.
„Sensoryczne podstawy karmienia i wyzwania żywieniowe” (2 dni; 24 godziny/45 min.)
Zakres tematyczny:

 • przyczyny zaburzeń jedzenia
 • objawy kliniczne, diagnostyka
 • ocena sfery orofacjalnej
 • rozwój reflektoryczny
 • możliwości terapeutyczne w ujęciu terapii SI

Kurs ten zawiera informacje dotyczące identyfikowania i leczenia pacjentów, którzy mają problemy z karmieniem i jedzeniem wynikające z problemów o podłożu sensorycznym. Kurs obejmuje również zajęcia praktyczne.

Temat specjalny 3.
Integracja sensoryczna w warunkach szkolnych  (2 dni; 24 godziny/45 min.)
Zakres tematyczny:

 • ocen kliniczna zaburzeń SI
 • funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami SPD, SMD w życiu codziennym oraz w warunkach szkolnych
 • możliwości terapeutyczne w warunkach szkolnych
 • aktywności wspierające rozwój sensomotoryczny dzieci
 • stymulacja poszczególnych systemów sensorycznych

Kurs uzupełnia wiedzę uczestników w obszarze praktycznego zastosowania zasad i technik interwencji integracji sensorycznej w warunkach szkolnych. Kurs obejmuje zajęcia praktyczne.

Temat specjalny 4.
Rozregulowane niemowlę (2 dni; 24 godziny/45 min.)
Zakres tematyczny:

 • dysregulacja
 • rozregulowane niemowlę (definicja, samoregulacja, intuicja matki)
 • regulacja zachowania (przyczyny, problemy)
 • ekscesywny płacz i jego przyczyny
 • przyjmowanie pożywienia, zaburzenia karmienia oraz snu (możliwości diagnostyczne, przyczyny)
 • zaburzenia więzi, kryteria leczenia

Kurs ten zapewnia specjalistyczne instrukcje z zakresu interwencji integracji sensorycznej dla terapeutów pracujących z małym dzieckiem. Kurs obejmuje zajęcia praktyczne.


Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych do prowadzenia diagnozy oraz terapii dzieci z zaburzeniami w procesie przetwarzania sensorycznego.
 


Czego dowiesz się i nauczysz na kursie:
Uczestnik kursu potrafi:

 • rozpoznać prawidłowy rozwój psychoruchowy i poznawczy dziecka i  na tej podstawie zdiagnozować zaburzenie
 • rozpoznać zaburzenia przetwarzania sensorycznego na podstawie interpretacji  ich objawów,
 • zaplanować i przeprowadzić terapię Integracji Sensorycznej wg Ayres,

 

Terminy:

Moduł Grupa
I 27.07 - 02.08.2020
II 11.10 - 17.10.2020
III ---
Temat specjalny 1.
Integracja sensoryczna dla osób w spektrum zaburzeń autyzmu
 
Temat specjalny 2.
„Sensoryczne podstawy karmienia i wyzwania żywieniowe”
 
Temat specjalny 3.
Integracja sensoryczna w warunkach szkolnych  
 
Temat specjalny 4.
Rozregulowane niemowlę
 
 
Koszt: 
 • Moduł 1 - Teoretyczne podstawy integracji sensorycznej
  2317,07 zł netto + 23 % Vat = 2850 zł brutto
 • Moduł 2 - Ocena integracji sensorycznej i rozpoznanie kliniczne
  2520,32 zł netto + 23 % Vat = 3100 zł brutto
 • Moduł 3 - Terapia integracji sensorycznej / Egzamin
  2113,82 zł netto + 23 % Vat = 2600 zł
 • Temat specjalny 1. Integracja sensoryczna dla osób w spektrum zaburzeń autyzmu
  853,65 zł netto + 23 % Vat = 1050 zł brutto
 • Temat specjalny 2. Sensoryczne podstawy karmienia i wyzwania żywieniowe
  731,70 zł netto + 23 % Vat = 900 zł
 • Temat specjalny 3. Integracja sensoryczna w warunkach szkolnych
  731,70 zł netto + 23 % Vat = 900 zł
 • Temat specjalny 4. Rozregulowane niemowlę
  853,65 zł netto + 23 % Vat = 1050 zł brutto
 
Czas trwania kursu: 22 dni
Liczba godzin edukacyjnych: 240 / 45 min.
Liczba uczestników: 20
Egzamin/zaliczenie: egzamin teoretyczny oraz praktyczny 
Akredytacje: Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej wg Ayres - SISA
Dla kogo: dla fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, psychologów oraz lekarzy
Instruktorzy:

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków