TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

PNF kurs podstawowy (PNF Basic course)

 
Dostępne terminy:     2024

 


PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Proprioceptywne torowanie nerwowo – mięśniowe) jest jedną z najbardziej znanych metod terapeutycznych już od lat 40. ubiegłego wieku. PNF jako koncepcja zaczęła powstawać w 1946 r. początkowo w Waszyngtonie a później w Vallejo (Kalifornia) dzięki współpracy neurofizjologa – dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki – Margaret (Maggie) Knott. Pierwotnie koncepcję PNF stosowano w pracy z pacjentami cierpiącymi na SM oraz Heinego- Medina. Jednak, z biegiem czasu, okazało się, że założenia tej koncepcji oraz jej podejście terapeutyczne mogą być z powodzeniem zastosowane u pacjentów z wieloma schorzeniami narządu ruchu. Jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facylitacja) ruchu. Już wtedy PNF był pierwszą metodą która badała i oceniała pacjenta na różnych poziomach funkcjonowania: aktywności codziennej, uczestnictwa (partycypacji oraz funkcji i struktury ciała. W dniu dzisiejszym to badanie nazywa się ICF i jest badaniem rekomendowanym przez WHO (World Health Organisation) od roku 2002. Od roku 2018 jest badaniem rekomendowanym również przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów (KIF).


Opis szkolenia
Kurs podstawowy PNF składa się z dwóch, 5-cio dniowych części. Pierwsza część kursu to wprowadzenie do koncepcji PNF, zasady główne, wzorce ruchowe oraz techniki stosowane w metodzie PNF. Druga część kursu to analizy ograniczeń pacjenta na różnych poziomach funkcjonowania, rozwinięcie zastosowania technik i wzorców ruchowych oraz analiza biomechaniki ruchu i chodu oraz ich zaburzeń. 
Podczas szkolenia odbywają się demonstracje pacjentów prowadzone przez instruktora pozwalające na zrozumienie planowania terapii PNF. Podczas drugiej części kursu, uczestnicy mają możliwość bezpośredniej pracy z pacjentem pod nadzorem instruktora przez cztery dni.
Po ukończeniu kursu podstawowego każdy uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch wersjach językowych (j. polski, j. angielski), umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF. Wersja angielska certyfikatu sygnowana jest hologramem Międzynarodowego Stowarzyszenia IPNFA (International PNF Association).
Wszyscy instruktorzy prowadzący zajęcia są certyfikowanymi i akredytowanymi instruktorami IPNFA (International PNF Association). Oznacza to, że kontynuacja edukacji w tej koncepcji może odbywać się na całym świecie, u każdego instruktora z akredytacją IPNFA.
Certyfikaty IPNFA honorowane są w większości krajów świata, a ich posiadacze są poszukiwanymi specjalistami w wielu klinikach rehabilitacji o różnych specjalnościach.
 

Dla kogo jest przeznaczony kurs?
Kurs jest przeznaczony dla fizjoterapeutów, którzy pracują lub chcą pracować z pacjentami:
 • neurologicznymi np. po udarach, z chorobą Parkinsona, SM, chorobą Alzheimera, miasteniami, zanikami mięśni, po urazie rdzenia kręgowego;
 • ortopedycznymi/ sportowcami np. po operacji wstawienia endoprotezy stawu biodrowego, po urazach stawów, po unieruchomieniu, z niestabilnością różnego pochodzenia, po rekonstrukcjach więzadeł np. w stawie kolanowym;
 • geriatrycznymi np. mobilizacja pacjenta w łóżku- obroty, usprawnianie aktywności takich jak wstawanie w krzesła, chodzenie po schodach, jedzenie, picie;
 • z wadami postawy m.in:  skoliozami, plecami okrągłymi, plecami płaskimi, plecami wklęsłymi, kolanami koślawymi, stopami płasko-koślawymi;
 • z zaburzeniem chodu, np. po urazie, zabiegu operacyjnym, w wyniku choroby neurologicznej;
 • bólowymi, zarówno w fazie ostrej, jak i przewlekłej, w obrębie kręgosłupa i stawów obwodowych;
 • pulmonologicznymi i zaburzeniami funkcji oddechowych;
 • na oddziałach intensywnej terapii;
 • wymagającymi pionizacji;
 • z zaburzeniami w zakresie kontroli posturalnej.
 

Program szkolenia
 
Część I
 • Filozofia koncepcji PNF
 • Badanie pacjenta w oparciu o ICF (International Classification of Functioning Disability and Health)
 • Główne zasady stymulacji proprioceptywnej stosowane w koncepcji Wzorce ruchowe łopatki i miednicy
 • Łopatka i miednica – wzorce oraz techniki
 • Łopatka i miednica – kombinacja wzorców z wykorzystaniem technik
 • Neurofizjologia, nauczanie motoryczne, kontrola posturalna
 • Założenia pracy na materacu
 • Karta badania pacjenta (w oparciu o ICF), planowanie terapii pacjenta
 • Demonstracja pacjenta.
 • Kończyna dolna – wzorce i techniki
 • Wzorce ruchowe głowy
 • Analiza i nauka chodu, zasady badania pacjentów z zaburzonym chodem, testy
 • Kończyna górna – wzorce z wykorzystaniem technik
 • Ból – badanie, testy, analiza kliniczna
 • Stymulacja oddychania
 • Wzorce górnego tułowia
 • Rozwiązywanie problemów pacjentów w oparciu o ICF z podkreśleniem aktywności dnia codziennego
 • Demonstracje pacjenta
 
Część II
 • Dokumentacja pacjenta zgodnie z ICF
 • Strategia terapii w oparciu o ICF
 • Klasyfikacja problemów funkcjonalnych i hipotez
 • Kończyna dolna – rozwinięcie wzorców ruchowych
 • Chód – analiza normalnego chodu; ustawienia stawowe, praca mięśni
 • Zaburzenia normalnego chodu - terapia
 • Spastyczność, praca z pacjentem spastycznym
 • Stretch
 • Praca na materacu – rozwinięcie
 • Klasyfikacja wzorców bilateralnych
 • Faza ostra w fizjoterapii
 • Praca z pacjentem (przez cztery dni)
 

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie się z koncepcją PNF oraz nauka wykorzystania jej wzorców i technik w celu usprawniania pacjentów mających ograniczenia na poziomach: aktywności dnia codziennego, uczestnictwa, funkcji i struktury ciała.
 

Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?
Uczestnik szkolenia potrafi:
 • rozpoznać prawidłowy i zaburzony rozwój motoryczny;
 • wymienić i zastosować bodźce ekstero- i proprioceptywne używane w koncepcji PNF;
 • zaplanować terapię PNF wykorzystując wszystkie adekwatne wzorce ruchowe;
 • wykonać każdą technikę PNF z jej różnymi wzorcami PNF;
 • zastosować wszystkie Procedury Główne i techniki we wszystkich aktywnościach na materacu;
 • rozpoznać główne odchylenia od prawidłowego chodu wraz z leżącymi u ich podłoża zaburzeniami oraz zaplanować odpowiednią terapię chodu;
 • rozpoznać dysfunkcje oddychania wraz z leżącymi u ich podłoża zaburzeniami i torować oddychanie w różnych pozycjach;
 • zbadać pacjenta, zdiagnozować ograniczenia na różnych poziomach funkcjonowania, oraz zaplanować terapię zgodną z potrzebami pacjenta i filozofią PNF;
 • przeprowadzić adekwatne testy na wszystkich poziomach funkcjonowania;
 • przeprowadzić dokumentację medyczną dla każdego prowadzonego pacjenta.
 

Czas trwania: 10 dni
Liczba godzin edukacyjnych: 100
Liczba uczestników: 16
Egzamin/Zaliczenie: Nie/ zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach (dopuszczalna nieobecność podczas całego szkolenia to 4 godziny. Przekroczenie 4 godzin nieobecności skutkuje nie otrzymaniem zaświadczenia ukończenia kursu).
Akredytacje: Kurs jest akredytowany przez IPNFA (International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association).
Dla kogo: fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, lekarze
Informacje dodatkowe: Osoby decydujące się na edukację w koncepcji PNF i planujące w przyszłości pracę w Niemczech powinny zapisać się na kurs PNF Podstawowy i Rozwijający prowadzony przez Instruktorów posiadających akredytację Niemieckiej Kasy Chorych. Niemcy to jedyny kraj, gdzie jest wymagana dodatkowa akredytacja, a warunkiem jej otrzymania jest ukończenie łącznie kursów podstawowego oraz rozwijającego z wymaganą ilością godzin.
 

Instruktorzy PNF z akredytacją Niemieckiej Kasy Chorych:

Pozostali Instruktorzy:
 

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków