TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

OMT (IFOMPT) - Międzynarodowe szkolenie z Ortopedycznej Terapii Manualnej

zgodnie z wytycznymi IFOMPT
 

 

Zapisz się na kurs - sprawdź naszą aktulaną ofertę kursów! (kliknij!)

 


Czym są IFOMPT i OMT?
Międzynarodowa Federacja Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (IFOMPT) jest fachowo wyspecjalizowaną podgrupą Światowej Konfederacji Fizjoterapeutów (World Confederation of Physical Therapy, WCPT). IFOMPT została założona w 1974 i reprezentuje stowarzyszenia terapeutów manualnych z całego świata, które przeszły przez rygorystyczne programy specjalizacji w dziedzinie dysfunkcji nerwowo–mięśniowo-szkieletowych.

Ortopedyczna Terapia Manualna (OMT) reprezentuje IFOMPT jako grupa zawodowa. OMT jest specjalistyczną dziedziną fizjoterapii, która służy organizacji leczenia pacjentów z dysfunkcjami nerwowo-mięśniowo-szkieletowymi. Bazuje ona na rozumowaniu klinicznym (Clinical Reasoning), jak również na wysoce specjalistycznych założeniach leczenia, włączając w to techniki manualne i terapię treningową. OMT obejmuje dostępne kliniczne i naukowe dowody, a także główne, indywidualne biopsychospołeczne warunki każdego pacjenta.

Określenie celu IFOMPT
IFOMPT za cel założyła sobie osiągnięcie światowego uznania i ujednolicenie klinicznych i akademickich standardów dla terapeutów manualnych względem fizjoterapeutów ze specjalizacją nerwowo-mięśniowo-szkieletową. Aby osiągnąć ten cel zostały ustanowione wysokie, międzynarodowe wymagania co do szkoleń OMT, które są zgodne z wytycznymi IFOMPT. Wymagania te dotyczą zarówno klinicznych, jak i szkoleniowych standardów w zakresie kształcenia OMT.


IFOMPT - organizacje partnerskie
Profesjonalnie zorganizowane związki zawodowe fizjoterapeutów mogą stać się członkiem  IFOMPT. Aby uzyskać takie partnerstwo, dane związki zawodowe muszą być członkiem Światowej Konfederacji Fizjoterapeutów (WCPT) i muszą akceptować standardy IFOMPT. W związku z tym organizacje partnerskie muszą poddawać się ciągłemu procesowi oceny  zapewniania jakości przez IFOMPT (International Monitoring).  Międzynarodowy Monitoring daje gwarancje, że wszystkie organizacje partnerskie IFOMPT przestrzegają wysokich standardów IFOMPT.


Szkolenie OMT zgodnie ze standardami IFOMPT

Tylko takie szkolenia OMT mogą wprowadzać dodatek „IFOMPT, które są  oferowane przez organizacje partnerskie IFOMPT i odpowiadają międzynarodowym standardom IFOMPT. Aby zapewnić przestrzeganie tych standardów, IFOMPT wymaga od oferentów OMT swoich organizacji partnerskich uwzględnienia następujących głównych aspektów:
 1. Przestrzegania warunków międzynarodowego monitoringu, w ramach którego mają miejsce między innymi regularne inspekcje jakości zajęć OMT.
 2. Zaprezentowania sposobu przekazywania wszystkich wymiarów zdefiniowanych przez  IFOMPT (patrz poniżej) zgodnych z obszarami działania fizjoterapeuty OMTna najwyższym poziomie. IFOMPT wymaga między innymi Curriculum-Mapping jednoznacznie określającego, które ze zdefiniowanych treści są na poziomie IFOMPT i  w których częściach szkolenia OMT są one przekazywane.
 3. Przeprowadzenia przynajmniej 150 godzin zegarowych (po 60 min) tzw. Mentorowanej Praktyki Klinicznej (Mentored Clinical Practice-MCP), w zakresie której uczestnicy szkolenia OMT pod nadzorem i kierownictwem mentora badają i leczą pacjentów. Z tych godzin przynajmniej 120 godzin zegarowych musi zostać ukończonych w stosunku maksymalnie 1:4 (1 mentor opiekuje się 4 uczestnikami szkolenia OMT). W zakresie tych 120 godzin należy zwrócić uwagę na to, że każdy uczestnik musi zbadać i/lub leczyć kilku pacjentów.

Szkolenie OMT zgodnie ze standardami IFOMPT przekazuje na najwyższym poziomie   umiejętności i wprawę, które są wymagane w postępowaniu z  pacjentami z problematyką nerwowo-mięśniowo–szkieletową. Zadania fizjoterapeuty OMT (IFOMPT) wykraczają jednak znacznie poza badanie i leczenie pacjenta. IFOMPT zdefiniowała następujące pola działania dla fizjoterapeutów OMT (IFOMPT):

 


Pola działania OMT zgodnie z IFOMPT

 • Fizjoterapeuta OMT jako kliniczny decydent
  • Jako kliniczny decydent fizjoterapeuta OMT ponosi odpowiedzialność za formułowanie indywidualnego planu postępowania (opartego na badaniach naukowych odnośnie dolegliwości nerwowo-mięśniowo-szkieletowych) pacjenta. Aby sprostać tej odpowiedzialności, musi on być w stanie gromadzić, analizować i stosować jakościowo i ilościowo znaczące informacje nie tylko w kontekście klinicznym.
 •    Fizjoterapeuta OMT jako osoba komunikująca
  • W ramach możliwych różnorodnych funkcji fizjoterapeuty OMT  decydujące znaczenie ma błyskotliwa komunikacja werbalna i niewerbalna z jednostkami (np. pacjentami/kolegami) i grupami (np. interdyscyplinarne zespoły/wspólnoty). Tylko w ten sposób mogą zostać rozbudowane efektywne i   trwałe partnerstwa ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces zdrowienia.
 • Fizjoterapeuta OMT jako współpracownik
  • Aby przyczynić się do osiągnięcia istotnych celów w obszarze służby zdrowia,  fizjoterapeuta OMT musi z jednej strony potrafić rozbudować stosunki pracownicze z pacjentami i interdyscyplinarnymi zespołami, które będą bazowały na równouprawnieniu. Z drugiej strony, aby osiągnąć wyznaczony cel, musi też posiadać umiejętności w zakresie pracy samodzielnej oraz w nietypowych zawodowych konfiguracjach.
 • Fizjoterapeuta OMT jako manager
  • Fizjoterapeuci OMT są uznawani jako kwalifikowani specjaliści w swoich dziedzinach. Oznacza to również, że muszą oni być w stanie przejąć pozycje kierownicze w systemie służby zdrowia. Aby móc z sukcesem to zrobić istotne znaczenie mają umiejętności priorytetowania zadań, efektywnego kierowania zadaniami oraz osiągania celów w zespołach i systematycznego decydowania o ograniczonych środkach.
 • Fizjoterapeuta OMT jako orędownik dla zdrowia
  • Orędownictwo zdrowia jest fundamentalną częścią składową społecznej odpowiedzi na wyzwania czynników socjalnych, uwarunkowanych środowiskowo i biologicznie. Z tego powodu musi ono zostać aktywnie ukształtowane na wszystkich indywidualnych i społecznych poziomach. Ze względu na istotę tego zagadnienia w zdrowiu publicznym, wymaga ono zaangażowania również ze strony fizjoterapeutów OMT.
 • Fizjoterapeuta OMT jako uczący się
  • Fizjoterapeuci OMT powinni stale dążyć do doskonałego opanowania wiedzy w swojej dziedzinie. Dzięki takiemu nastawieniu rozwijają nie tylko swoje własne umiejętności, ale również swoich kolegów, studentów/uczniów i pacjentów. Ponadto przez ten proces zostanie przyspieszone gromadzenie, ewaluacja i zrozumienie wiedzy o zdrowiu w zakresie danego zawodu, jak i poza nim. Aby to osiągnąć, fizjoterapeuci OMT muszą uznać konieczność nieustannego i trwającego cale życie procesu uczenia się, a także w tym kontekście być przykładem dla innych.
 • Fizjoterapeuta OMT jako ekspert
  • Wraz ze szkoleniem na fizjoterapeutę OMT uczestnicy wkraczają nie tylko na drogę poprawy indywidualnych umiejętności. Wraz ze zdobywaniem kwalifikacji OMT zobowiązują się oni jako początkujący eksperci w swoich dziedzinach do przestrzegania najwyższych standardów w kwestiach zaopatrzenia służby zdrowia, jak i etyki. Aby to zapewnić niezbędny jest zarówno rozwój indywidualny, jak i praca nad podwyższeniem standardów w wykonywanym zawodzie.

        
Oferenci szkoleń OMT zgodnie ze standardami IFOMPT zobowiązują się do przekazania swoim uczestnikom potrzebnych umiejętności i wprawy, aby móc wypełnić powyższe pola działania. Aby sprostać temu wymaganiu, IFOMPT zdefiniowała poniższe wymiary. Każdemu z tych wymiarów IFOMPT przyporządkowała  kompetencje z obszarów „wiedza“, „wprawa“ i „właściwości“, które można osobno przeczytać w „Standardach Edukacyjnych“ („Educational Standards“) IFOMPT (www.ifompt.com).


Wymiary OMT zgodnie z IFOMPT

 1. Prezentowanie  krytycznej, możliwej do oceny praktyki popartej dowodami naukowymi.
 2. Prezentowanie krytycznego zastosowania wszechstronnej biomedycznej wiedzy naukowej w dziedzinie OMT.
 3. Prezentowanie krytycznego zastosowania wszechstronnej klinicznej wiedzy naukowej w dziedzinie OMT.
 4. Prezentowanie krytycznego zastosowania wszechstronnej wiedzy naukowej z zakresu zachowania ludzkiego w dziedzinie OMT.
 5. Prezentowanie krytycznego zastosowania wszechstronnej wiedzy naukowej  odnośnie kompetencji  OMT.
 6. Prezentowanie krytycznego i zaawansowanego rozumowania klinicznego (Clinical Reasoning), które umożliwia efektywne badanie i organizację leczenia pacjentów z dysfunkcjami nerwowo-mięśniowo-szkieletowymi.
 7. Prezentowanie zaawansowanych umiejętności komunikacji, które umożliwiają efektywne badanie i organizację leczenia pacjentów z dysfunkcjami nerwowo-mięśniowo-szkieletowymi.
 8. Prezentowanie zaawansowanych umiejętności manualnych, których wrażliwość i dokładność umożliwią efektywne badanie i organizację leczenia pacjentów z dysfunkcjami nerwowo-mięśniowo-szkieletowymi.
 9. Prezentowanie krytycznego zrozumienia procesów badań naukowych i ich zastosowania.
 10. Prezentowanie klinicznej ekspertyzy i zobowiązania do ciągłego rozwijania praktycznej ortopedycznej terapii manualnej. 
 
 

Zapisz się na kurs - sprawdź naszą aktulaną ofertę kursów! (kliknij!)

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków